Algemene voorwaarden Ôranginô Eyewear

 

 

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 - Toepassing
 • Artikel 2 - Aanbiedingen / Overeenkomsten
 • Artikel 3 - Minimale ordergrootte, prijzen en betalingen
 • Artikel 4 - Levering
 • Artikel 5 - Eigendomsoverdracht
 • Artikel 6 - Reclames en aansprakelijkheid
 • Artikel 7 - Aansprakelijkheid / Bestellingen / Communicatie
 • Artikel 8 - Garantie
 • Artikel 9 - Overemacht
 • Artikel 10 - Diversen
 • Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Artikel 12 - Wijzigingen
 • Artikel 13 - Persoonsgegevens

 

 

 

Artikel 1 Toepassing
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van online artikelen zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op uw verzoek worden toegezonden. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepassing van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk/elektronisch worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Orangino Eyewear worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Orangino Eyewear ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 Aanbiedingen/Overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Orangino Eyewear zijn vrijblijvend en Orangino Eyewear behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.7. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Orangino Eyewear. Orangino Eyewear is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te binden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Orangino Eyewear dit mee binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 Minimale ordergrootte, prijzen en betalingen 
3.1 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 30 dagen na factuurdatum en op de door Orangino Eyewear.
3.2De vermelde prijzen per montuur zijn in € (euro), exclusief BTW en verzendkosten.
3.3 De minimale ordergrootte is één montuur. De verzendkosten bedragen per order, ongeacht de grootte van de order, € 8,50, exclusief BTW.
3.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Orangino Eyewear. 
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Orangino Eyewear gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee de samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
3.6 Indien u niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Orangino Eyewear is gewezen op de te late betaling en Orangino Eyewear u een termijn van 30 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 30-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Orangino Eyewear gerechtigd de door uw gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 
3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 (tien) dagen na de mededeling van de prijsverhoging door Orangino Eyewear.

Artikel 4 Levering 
4.1 De door Orangino Eyewear opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand houdt. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Deze annulering dient u per mail kenbaar te maken.
4.2 Met in acht neming van hetgeen hierover in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Orangino Eyewear geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 7 (zeven) dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan bericht. Indien Orangino Eyewear uw bestelling niet binnen 45 (vijfenveertig) dagen kan bezorgen heeft u het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
4.3 De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten 
gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5 Eigendomsoverdracht 
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Orangino Eyewear verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6 Reclames en aansprakelijkheid 
6.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Orangino Eyewear daarvan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 7 (zeven) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk/elektronisch en gemotiveerd in kennis te stellen. 
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. U dient hierbij het breukmontuur wel te retourneren.

Artikel 7 Aansprakelijkheid/Bestellingen/Communicatie 
7.1 Voor misverstaan, beschadiging, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Orangino Eyewear, dan wel tussen Orangino Eyewear en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Orangino Eyewear, is Orangino Eyewear niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Orangino Eyewear. 
7.2 Alle afbeeldingen, foto`s, en (technische) specificaties, o.a. gegevens betreffende maten, kleuren etc. op de website van Orangino Eyewear gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
7.3 U bent gerechtigd, binnen 7 (zeven) werkdagen na levering de zending te retourneren zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits ongebruikt, voorzien van de originele verpakking en voldoende gefrankeerd. U bent in dit geval ten hoogste de kosten voor het verzenden en retourneren kwijt. Orangino Eyewear zal de reeds door u gedane betalingen, verminderd met de werkelijke verzendkosten, dan binnen 30 (dertig) dagen terugbetalen. De terugbetaling vindt plaats ten gunste van de rekening van waar de gelden zijn ontvangen. De termijn van het herroepingsrecht gaat in op de dag waarop u de goederen ontvangt. U bent verantwoordelijk voor de retourzending tot en met de aflevering daarvan aan Orangino Eyewear. Orangino Eyewear behoudt het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.

Artikel 8 Garantie 
8.1 Orangino Eyewear staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel. De garantietermijn van Orangino Eyewear komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan: 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiedienst herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.

Artikel 9 Overmacht 
9.1 Onverminderd dan de overige aan haar toekomende rechten, heeft Orangino Eyewear in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk/elektronisch mee te delen en zulks zonder dat Orangino Eyewear gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Orangino Eyewear kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10 Diversen 
10.1 Indien u aan Orangino Eyewear schriftelijk/elektronisch opgave doet van een adres, is Orangino Eyewear gerechtigd aan dat adres de bestelling te zenden, tenzij u Orangino Eyewear schriftelijk/elektronisch opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dient te worden gezonden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Wijzigingen
Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

Artikel 13 Persoonsgegevens 
13.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Orangino Eyewear vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: *Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres. 
*Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins. 
13.2 Orangino Eyewear neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 
13.3 Orangino Eyewear verstrekt geen klantgegevens aan derden.